Horní Mošt?nice

 Vítejte

na internetových stránkách Místní knihovny
v Horní Mošt?nici

    

Kde najdete naši obec?

Obec Horní Mošt?nice leží na okraji úrodné Hané, cca 5 km od okresního m?sta P?erov, v jižní ?ásti Olomouckého kraje. Protéká jí ?eka Mošt?nka, d?íve nazývaná také Stvola ?i ?eka Hostýnská. Žije zde 1600 obyvatel bydlících v cca 600 domech.

V obci se nachází záme?ek, z jehož původní budovy zůstalo ?áste?n? zachováno pouze prů?elí, a v sou?asné dob? v n?m sídlí obecní ú?ad. 
K záme?ku p?iléhá zámecká zahrada, jejíž dominantou je n?kolik set let starý památný strom - jinan dvoulalo?ný.

Z dalších pam?tihodností je možné uvést farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, sochu sv. Jana Nepomuckého a sochu sv. Floriána.  Zajímavostí Horní Mošt?nice jsou Švédské šance, pozůstatky z t?icetileté války, a t?i minerální prameny, z nichž jeden je stá?en jako Hanácká kyselka.

www.hornimostenice.cz

 

aktualizováno: 19.12.2018